Privacyverklaring

Changes GGZ

Als u cliënt bent bij Changes GGZ verwerken we uw gegevens. Uiteraard wilt u dat uw gegevens veilig zijn bij ons. Bij Changes GGZ vinden we uw privacy ook erg belangrijk. We doen ons uiterste best om zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan en ze te beschermen. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij van u verwerken, hoe wij met deze gegevens omgaan en wat uw rechten hierin zijn.

Van wie verwerken wij gegevens?

 • U als cliënt
 • U als contactpersoon*
 • U als wettelijk vertegenwoordiger*

Bent u contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger? Dan verwerkt Changes GGZ een beperkt aantal persoonsgegevens van u, zoals uw naam, contactgegevens en relatie tot de patiënt. Deze gegevens zijn nodig om contact met u op te kunnen nemen over de behandeling van de cliënt.

Wie is verantwoordelijk voor mijn gegevens?

Stichting Changes GGZ is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de nette en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Wij bepalen:

 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Waarom de gegevens worden verwerkt;
 • Hoe de gegevens worden verwerkt;

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Polisnummer van uw zorgverzekering
 • Diverse gegevens over uw gezondheid
 • Indien van toepassing: wettelijke vertegenwoordiger(s)

Waarom gebruiken wij uw gegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens binnen Changes GGZ voor:

 • diagnostiek, behandeling en nazorg van cliënten
 • uitwisselen van gegevens met verwijzers, huisartsen en andere zorgverleners
 • financiële afwikkeling van de zorg/behandeling (bijvoorbeeld zorgkosten)
 • afleggen van verantwoording (ten aanzien van de kwaliteit van zorg)
 • kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering
 • wetenschappelijk onderzoek
 • onderwijs en (vervolg)opleiding

Indien wij uw gegevens niet krijgen, kunnen we de gevraagde kwaliteit van zorg niet leveren. Ook lopen we het risico dat we niet betaald worden voor de zorg en dat ketenpartners hun diensten niet goed aan u of Changes GGZ kunnen aanbieden.

Waarvoor en op basis waarvan verwerken wij uw gegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens met een duidelijk doel en alleen zoveel als nodig is. Wij verwerken persoonsgegevens alleen:

 • Als u als cliënt duidelijk hebt ingestemd met het verwerken van je persoonsgegevens
 • Als het nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u als cliënt betrokken bent, zoals een behandelingsovereenkomst
 • Als het nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de verplichting om een besmettelijke ziekte te melden op grond van de Wet Publieke Gezondheid)
 • Als het nodig is om ernstig gevaar voor uw gezondheid te bestrijden
 • Als het nodig is voor de goede uitvoering van een publieke taak door bestuursorgaan
 • Als het noodzakelijk is voor de belangen van de verantwoordelijke of van een andere persoon, én het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt niet zwaarder weegt

Met wie delen wij uw gegevens?

In beginsel delen we uw gegevens niet met anderen. We verstrekken uw informatie alleen aan derden als u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, of als daar een goede reden of (wettelijke) verplichting voor is. Changes GGZ geeft uw gegevens in het kader van bovenstaande doelen onder andere aan:

 • Andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling. Deze gegevens gaan over uw behandeling.
 • Uw zorgverzekeraar
 • Uw huisarts
 • Kwaliteits- en veiligheidsregistraties
 • De gemeente
 • Andere onderzoeksinstellingen of derden die worden of zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek
 • Overige ontvangers op basis van uw toestemming of als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat

Hoe beschermen we uw gegevens?

Geheimhouding

 • Alle medewerkers binnen Changes GGZ zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Deze medewerkers vallen onder het (afgeleid) medisch beroepsgeheim of zijn gebonden aan een contractueel geheimhoudingsbeding met ons.

Beveiliging

 • Uw persoonsgegevens worden door ons goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Zo mogen bijvoorbeeld alleen medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling, ondersteuning of administratie uw dossier inzien.
 • We houden van iedere individuele medewerker, zorgverlener of behandelaar bij wanneer hij/zij uw dossier heeft bekeken (logging). U heeft recht op een elektronisch afschrift van deze logging, zodat u kunt inzien welke medewerker, zorgverlener of behandelaar op welke datum uw dossier heeft bekeken of opgevraagd.
 • Changes GGZ zorgt ervoor dat computers goed beveiligd zijn.
 • Het is mogelijk dat het Changes GGZ een andere organisatie een opdracht geeft om persoonsgegevens te verwerken of werkzaamheden uitbesteedt. We maken dan gebruik van een verwerkersovereenkomst waarin afspraken van de beveiliging worden vastgelegd.
 • Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven naar landen waarvan de privacywetgeving niet valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (landen buiten de EU met uitzondering van de landen in de EER). In dat geval maakt Changes GGZ via overeenkomsten afspraken met de ontvangers van de persoonsgegevens over privacy en informatiebeveiliging.
 • Changes GGZ maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

 • We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven genoemde doelen.
 • We bewaren al uw gegevens 20 jaar vanaf het moment dat onze zorg voor u stopt.
 • Dit is verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). We kunnen uw gegevens langer bewaren als dit nodig is, bijvoorbeeld voor uw gezondheid of die van uw kinderen.

Wat zijn uw rechten?

Uw recht op inzage en afschrift

 • U mag uw persoonsgegevens en uw medisch dossier inzien. Dit kunt u aan uw behandelaar vragen. Wel mag uw behandelaar bepaalde delen van uw dossier afschermen als daar informatie in staat over iemand anders, zoals een familielid of een andere cliënt. U krijgt dus alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan, zoals behandelplan en behandelregistraties. We kunnen inzage weigeren als de privacy van een ander daardoor zou worden geschaad. Ook heeft u geen recht op inzage in persoonlijke aantekeningen van zorgverleners, behandelaars of medewerkers.
 • U kunt kosteloos een kopie van bepaalde delen van uw medisch dossier of van het hele dossier opvragen. Alleen wanneer u om meerdere schriftelijke kopieën vraagt of wanneer het verzoek ongegrond of buitensporig is, vragen we hier een redelijke vergoeding voor.

Uw recht op correctie en aanvulling

Kloppen uw persoonsgegevens niet? Dan is het belangrijk dat u deze laat wijzigen. Het gaat hier alleen om objectieve gegevens, bijvoorbeeld een adreswijziging of als uw telefoonnummer is gewijzigd. U mag uw gegevens ook altijd laten aanvullen.

Uw recht op overdraagbaarheid

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde vorm te verkrijgen, zoals in een PDF-bestand. Hieronder vallen persoonsgegevens die u als cliënt zelf actief en bewust heeft verstrekt, zowel direct als indirect.
 • U heeft ook het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, bijvoorbeeld een andere zorgaanbieder.
 • U kunt ook vragen of wij uw gegevens door kunnen geven aan een andere organisatie.

Uw recht op vernietiging

 • U kunt een verzoek doen voor het vernietigen van uw persoonsgegevens, bepaalde delen van uw medisch dossier of van het hele dossier. Er kunnen redenen zijn dat wij uw verzoek tot vernietiging weigeren. Houd er dus rekening mee dat niet alle gegevens kunnen worden verwijderd, bijvoorbeeld wanneer een verplicht bewaartermijn geldt of wanneer bewaring van belang kan zijn voor een ander.

Uw recht op bezwaar

 • Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet mogen worden verwerkt, kunt u bezwaar indienen. Changes GGZ kan besluiten het bezwaar niet te accepteren wanneer zij van mening is dat uw persoonsgegevens om zwaarwegende redenen (wettelijke verplichting of gerechtvaardigd doel) toch moeten worden gebruikt.

Uw recht op het intrekken van toestemming Als u ons toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming op ieder moment weer intrekken. Ook kunt u niet gegeven toestemming op ieder later moment alsnog verstrekken.

Cookiebeleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie: cookie statement.

Vragen en klachten

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens en uw medisch dossier serieus en zetten ons in om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Toch kan het gebeuren dat u vragen heeft of dat we niet voldoen aan uw verwachtingen op het gebied van uw privacybescherming.

U kunt vragen, opmerkingen of klachten op verschillende manieren doorgeven:

 • Voor algemene informatie over privacy, de AVG en de beveiliging van uw gegevens verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
 • U kunt een verzoek tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling of overdracht van uw dossier, of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].
 • Wanneer u specifieke vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw privacy, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Changes GGZ via [email protected]. Dit is iemand die binnen Changes GGZ toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. Hopelijk kunt u via deze weg uw vragen en/of opmerkingen kwijt.
 • U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij Changes GGZ via [email protected].
 • Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Onze algemene contactgegevens zijn:
Stichting Changes GGZ
Ulvenhoutselaan 79 4834 MD Breda
E-mail adres: [email protected]
Telefoonnummer: 088 242 6437

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Controleer daarom met enige regelmaat onze website voor de laatste versie van onze privacyverklaring.

Heb je een vraag?

Onze medewerkers helpen jou graag

Heb jij een vraag voor ons? Laat hieronder je gegevens achter en een van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op om jouw vraag te beantwoorden. Liever direct iemand spreken? Bel 088 – 242 6437 (24/7 bereikbaar).

Privacybeleid: Bij het versturen van jouw aanmelding ga jij akkoord met onze privacy voorwaarden. Changes GGZ gaat zeer voorzichtig om met jouw gegevens. Je kunt op ieder moment vragen om verwijdering. Bekijk hier het privacyverklaring van Changes GGZ.

Scroll naar boven